за Контакти

„КОМПАС ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ” АДСИЦ – за контакт с нас

гр. София, п.код 1000, район „Възраждане“, ул. „Георг Вашингтон“ № 19, ет. 2
тел.: 02/42 19 518

e-mail: office@compass-receivables.eu