за Нас

„КОМПАС ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ” АДСИЦ информация за нас

Компас Фонд за Вземания АДСИЦ е дружество със специална инвестиционна цел, лицензирано от Комисията за финансов надзор (КФН).
Дружеството има за своя основна дейност създаване на условия за развитие на инвестиции чрез секюритизация на вземания.
Компас Фонд за Вземания АДСИЦ е със седалище в София като дейностите на компанията включват набиране на парични средства чрез издаване на ценни книжа, инвестиране на набраните средства във вземания – секюритизация на вземания, покупко-продажба на вземания.
Компас Фонд за Вземания АДСИЦ е публична компания, търгувана на Българска фондова борса /Борсов код на емисията: CRF/.