за Нас

„КОЛЕКТО КЕПИТЪЛ” АДСИЦ информация за нас

„Колекто Кепитъл” АДСИЦ е дружество със специална инвестиционна цел, лицензирано от Комисията за финансов надзор (КФН).
Дружеството има за своя основна дейност създаване на условия за развитие на инвестиции чрез секюритизация на вземания.
„Колекто Кепитъл” АДСИЦ е със седалище в София като дейностите на компанията включват набиране на парични средства чрез издаване на ценни книжа, инвестиране на набраните средства във вземания – секюритизация на вземания, покупко-продажба на вземания.
„Колекто Кепитъл” АДСИЦ е публична компания, търгувана на Българска фондова борса /Борсов код на емисията: CRF/.