Новини

27.10.2021
Компас Фонд за Вземания АДСИЦ -София  представи тримесечен финансов отчет към 30.09.2021г. на БФБ-София и КФН.
Отчетът е достъпен в секция „Финансови отчети“.

23.07.2021
Компас Фонд за Вземания АДСИЦ -София  представи тримесечен финансов отчет към 30.06.2021г. на БФБ-София и КФН.
Отчетът е достъпен в секция „Финансови отчети“.

На 29.06.2021г. се проведе Редовно годишно общо събрание на акционерите на „Компас Фонд за Вземания“ АДСИЦ. Протоколът е публикуван в секция „Документи“.

19.05.2021
„Компас Фонд за Вземания“ АДСИЦ публикува покана за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите и материали за него. Общото събрание ще се проведе на 29.06.2021г. от 10:00 часа на адрес: гр. София 1000, ул. „Георг Вашингтон” №19, ет.2,  дневният ред и материалите са публикувани в секция „Документи“.

29.04.2021
Компас Фонд за Вземания АДСИЦ -София  представи тримесечен финансов отчет към 31.03.2021г. на БФБ-София и КФН.
Отчетът е достъпен в секция „Финансови отчети“.

31.03.2021
Компас Фонд за Вземания АДСИЦ -София  представи годишен финансов отчет за 2020г. на БФБ-София и КФН.
Отчетът е достъпен в секция „Финансови отчети“.


28.01.2021
Компас Фонд за Вземания АДСИЦ -София  представи тримесечен финансов отчет към 31.12.2020г. на БФБ-София и КФН.
Отчетът е достъпен в секция „Финансови отчети“.

28.10.2020
Компас Фонд за Вземания АДСИЦ -София  представи тримесечен финансов отчет към 30.09.2020г. на БФБ-София и КФН.
Отчетът е достъпен в секция „Финансови отчети“.

21.10.2020
Компас Фонд за Вземания АДСИЦ -София  представи тримесечен финансов отчет към 31.03.2020г. на БФБ-София и КФН.
Отчетът е достъпен в секция „Финансови отчети“.

02.09.2020
Компас Фонд за Вземания АДСИЦ -София  представи тримесечен финансов отчет към 30.06.2020г. на БФБ-София и КФН.
Отчетът е достъпен в секция „Финансови отчети“.

04.08.2020
На 03.08.2020 г. се проведе Редовно годишно общо събрание на акционерите на „Компас Фонд за Вземания“ АДСИЦ. Протоколът е публикуван в секция „Документи“.

24.07.2020
Компас Фонд за Вземания АДСИЦ -София  представи годишен финансов отчет за 2019г. на БФБ-София и КФН.
Отчетът е достъпен в секция „Финансови отчети“.

03.07.2020
„Компас Фонд за Вземания“ АДСИЦ публикува покана за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите и материали за него. Общото събрание ще се проведе на 03.08.2020 г. от 10:00 часа на адрес: гр. София 1000, ул. „Георг Вашингтон” №19, ет.2,  дневният ред и материалите са публикувани в секция „Документи“.

09.04.2020 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ по чл.148 б от ЗППЦК от „Компас Фонд за вземания“ АДСИЦ

16.01.2020
Съобщение за първично публично предлагане на акции на „КОМПАС ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ” АДСИЦ от първоначалното увеличение на капитала на дружеството

19.12.2019
Решение № 1311 – ДСИЦ от 19.12.2019 на КФН