Новини

На 16.05.2024 г. в ТРРЮЛНЦ се вписа измененият Устав на „Колекто Кепилът“ АДСИЦ, приет на проведено на 09.05.2024 г. заседание на ОСА. Уведомлението за изменият устав, както и самият устав на дружеството можете да намерите в секция  „Документи“.

На 09.05.2024 г. се проведе Редовно годишно общо събрание на акционерите на „Колекто Кепитъл“ АДСИЦ. Протоколът е публикуван в секция  „Документи“.

25.04.2024 г.
„Колекто Кепитъл “ АДСИЦ представи тримесечен отчет на емитент на облигации по чл. 100е, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 100е, ал. 2 от ЗППЦК за спазване на задълженията на емитента към облигационерите. Докладът е достъпен в секция „Облигации“ .

24.04.2024 г.
„Колекто Кепитъл“ АДСИЦ  представи тримесечен финансов отчет към 31.03.2024 г. на БФБ и КФН.
Отчетът е достъпен в секция „Финансови отчети“.

16.04.2024 г.
„Колекто Кепитъл“ АДСИЦ уведомява уважаемите инвеститори, че е публикуван Информационен документ по чл. 100б, ал. 7 от ЗППЦК Уведомлението по чл. 100б, ал. 7 от ЗППЦК е публикувано в секция „Облигации“.

16.04.2024 г.
„Колекто Кепитъл“ АДСИЦ, на основание чл. 100ц от ЗППЦК Ви уведомявава, че на 11.04.2024 г. се проведе общо събрание на облигационерите по първа по ред емисия корпоративни облигации с ISIN код BG210007231 на „КОМПАС ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ“ АДСИЦ. Протоколът от Общото събрание на облигационерите и Уведомлението по чл. 100ц от ЗППЦК са публикувани в секция „Документи“.

09.04.2024 г.
„Колекто Кепитъл“ АДСИЦ, на основание чл. 100е, ал. 1 от ЗППЦК Ви уведомява за извършено лихвено плащане към „Централен депозитар“ АД. Падежът на лихвеното плащане емисията е 11.04.2024 г. Увемолението можете на намерите в секция „Облигации“

„Колекто Кепитъл“ АДСИЦ, на основание чл. 100ц , ал. 1 ЗППЦК Ви уведомявава, че на 26.03.2024 г.поради липса на кворум не се проведе общо събрание на облигационерите по първа по ред емисия корпоративни облигации с ISIN код BG210007231 на „Колекто Кепитъл“ АДСИЦ. Предвид това, втората дата на ОСО е 11.04.2024 г., съгласно поканата за свикване на ОСО. Уведомлението по чл. 100ц, Протоколът за липса на кворум, Поканата и останалите материали са публикувани в секция „Документи“.

На 13.03.2024 г. „Колекто Кепитъл АДСИЦ“ представи годишен финансов отчет за 2023 г. на регулирания пазар БФБ и на надзорния орган КФН.
Отчетът е достъпен в секция „Финансови отчети“.

08.03.2024 г.
„Колекто Кепитъл“ АДСИЦ, на основание чл. 100ц , ал. 1 ЗППЦК Ви уведомявава, че на 26.03.2024 г. ще се проведе общо събрание на облигационерите по първа по ред емисия корпоративни облигации с ISIN код BG210007231 на „Колекто Кепитъл“ АДСИЦ. Уведомлението, поканата и останалите материали са публикувани в секция „Документи“.

31.01.2024 г.,
„Компас фонд за вземания“ АДСИЦ вече е „Колекто кепитъл“АДСИЦ. С акт на вписване №  20240131113827  в ТРРЮЛНЦ е вписан измененият на 24.01.2024 г. от  Общо събрание на акционерите Устав с промени, одобрени с Решение № 1079-ДСИЦ от 12.12.2023 г. на КФН, съгласно писмо с изх. № РГ-05-1683-14 от 12.12.2023 г. Уставът е достъпен в секция „Документи“.

25.01.2024
„Компас фонд за вземания“ АДСИЦ представи тримесечен отчет на емитент на облигации по чл. 100е, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 100е, ал. 2 от ЗППЦК за спазване на задълженията на емитента към облигационерите. Докладът е достъпен в секция „Облигации

24.01.2024 г.
На  24.01.2024 г. се проведе Извънредно общо събрание на акционерите на „Компас Фонд за Вземания“ АДСИЦ. Протоколът е публикуван в секция „Документи“.

23.01/2024
„Компас фонд за вземания“ АДСИЦ  представи тримесечен финансов отчет към 31.12.2023 г. на БФБ-София и КФН. Отчетът е достъпен в секция „Финансови отчети„.

19.12.2023 г.
„Компас Фонд за Вземания“ АДСИЦ публикува покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите и материали за него. Общото събрание ще се проведе на 24.01.2024 г. от 10:00 часа на адрес: гр. София 1000, ул. „Алабин” №36, ет. 4,  дневният ред и материалите са публикувани в секция „Документи“.

30.11.2023 г.
„Компас Фонд за Вземания“ АДСИЦ уведомява уважаемите инвеститори, че е публикуван Информационен документ по чл. 100б, ал. 7 от ЗППЦК Уведомлението по чл. 100б, ал. 7 от ЗППЦК е публикувано в секция „Облигации“.

23.11.2023 г.
„Компас Фонд за Вземания“ АДСИЦ, на основание чл. 100ц от ЗППЦК Ви уведомявава, че на 23.11.2023 г. се проведе общо събрание на облигационерите по първа по ред емисия корпоративни облигации с ISIN код BG210007231 на „КОМПАС ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ“ АДСИЦ. Протоколът от Общото събрание на облигационерите и Уведомлението по чл. 100ц от ЗППЦК са публикувани в секция „Документи“.

06.11.2023 г.
„Компас Фонд за Вземания“ АДСИЦ, на основание чл. 100ц , ал. 1 ЗППЦК Ви уведомявава, че на 23.11.2023 г. ще се проведе общо събрание на облигационерите по първа по ред емисия корпоративни облигации с ISIN код BG210007231 на „КОМПАС ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ“ АДСИЦ. Уведомлението, поканата и останалите материали са публикувани в секция „Документи“.

03.11.2023 г.
На 03.11.2023 г. “Компас Фонд за вземания“ АДСИЦ е получило Уведомление по чл. 145 от ЗППЦК за разкриване на дялово участие в публично дружество от Пенсионноосигурително дружество „Топлина“ АД. Със същото  дружеството е уведомено, че вследствие на придобиване на акции от Доброволен пенсионен фонд „Топлина“ от акции от “Компас Фонд за вземания“ АДСИЦ, непрякото дялово участие на Пенсионноосигурително дружество „Топлина“ АД е достигнало 5,13 %.
УВЕДОМЛЕНИЕ по чл.148 б от ЗППЦК от “Компас Фонд за вземания“ АДСИЦ.

26.10.2023 г.
„Компас фонд за вземания“ АДСИЦ  представи тримесечен финансов отчет към 30.09.2023г. на БФБ-София и КФН. Отчетът е достъпен в секция „Финансови отчети„.

26.10.2023
„Компас фонд за вземания“ АДСИЦ представи тримесечен отчет на емитент на облигации по чл. 100е, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 100е, ал. 2 от ЗППЦК за спазване на задълженията на емитента към облигационерите. Докладът е достъпен в секция „Облигации

На 18.10.2023 г. в ТРРЮЛНЦ към Агенция по вписванията е вписана промяна на седалището и адреса на управление на „Компас Фонд за вземания“ АДСИЦ. Новият адрес е: гр. София, район Триадица, ул. Алабин №36, ет.4. Във връзка с промяната на адреса е вписан и нов Устав на дружеството.

12.10.2023 г.
С вписване 20231012094849 в ТРРЮЛНЦ към Агенция по вписванията е вписано решение на  Общо събрание на акционерите на „Компас Фонд за вземания“ АДСИЦ за промяна в Съвета на директорите – заличен е   като член на СД Илхан Рамадан Фаик и на негово място е вписан Кирил Василев Стоименов.

06.10.2023г.
На 06.10.2023г. се проведе Извънредно общо събрание на акционерите на „Компас Фонд за Вземания“ АДСИЦ. Протоколът е публикуван в секция „Документи“.

05.09.2023г.
„Компас Фонд за Вземания“ АДСИЦ публикува покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите и материали за него. Общото събрание ще се проведе на 06.10.2023 г. от 10:00 часа на адрес: гр. София 1000, ул. „Георг Вашингтон” №19, ет.2,  дневният ред и материалите са публикувани в секция „Документи“.

24.07.2023г.
„Компас Фонд за Вземания“ АДСИЦ, на основание чл. 100ц , ал. 1 ЗППЦК Ви уведомявава, за следното: На 24.07.2023 г. се проведе общо събрание на облигационерите по първа по ред емисия корпоративни облигации с ISIN код BG210007231 на „КОМПАС ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ“ АДСИЦ. Уведомлението и Протоколът са публикувани в секция „Документи“.

19.07.2023г.
Компас Фонд за Вземания АДСИЦ -София  представи тримесечен финансов отчет към 30.06.2023г. на БФБ-София и КФН.
Отчетът е достъпен в секция „Финансови отчети“.

30.06.2023г.
„Компас Фонд за Вземания“ АДСИЦ, на основание чл. 100ц , ал. 1 ЗППЦК Ви уведомявава, за следното:
На 24.07.2023 г.  ще се проведе общо събрание на облигационерите на първа по ред емисия корпоративни облигации с ISIN код BG210007231 на „Компас Фонд за Вземания“ АДСИЦ.
Уведомлението, покана и писмените материали са публикувани в секция „Документи“.

05.06.2023г.
На 05.06.2023г. се проведе Редовно годишно общо събрание на акционерите на „Компас Фонд за Вземания“ АДСИЦ. Протоколът е публикуван в секция  „Документи“.

12.05.2023г.
„Компас Фонд за Вземания“ АДСИЦ, на основание чл. 100ц , ал. 1 ЗППЦК Ви уведомявава, за следното:
На 12.05.2023 г.  се проведе първо общо събрание на облигационерите на първа по ред емисия корпоративни облигации с ISIN код BG210007231 на „Компас Фонд за Вземания“ АДСИЦ.
Уведомлението и Протоколът са публикувани в секция „Документи“.

27.04.2023г.
„Компас Фонд за Вземания“ АДСИЦ публикува покана за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите и материали за него. Общото събрание ще се проведе на 05.06.2023г. от 10:00 часа на адрес: гр. София 1000, ул. „Георг Вашингтон” №19, ет.2,  дневният ред и материалите са публикувани в секция „Документи“.

24.04.2023г.
Компас Фонд за Вземания АДСИЦ -София  представи тримесечен финансов отчет към 31.03.2023г. на БФБ-София и КФН.
Отчетът е достъпен в секция „Финансови отчети“.

На 20.04.2023г. в ТРРЮЛНЦ е вписано съобщението за сключения  от дружеството облигационен  заем.

Уведомлението и протоколът са достъпни на:
Уведомление вписване на съобщение в ТРРЮЛНЦ.
Съобщение заем.

На 12.04.2023г. Съветът на директорите взе следните решения:

1.Обявява първичното частно предлагане на емисия обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми, лихвоносни, обезпечени, неконвертируеми облигации, проведено въз основа на Предложение за записване на облигациите, прието с решение на Съвета на директорите по Протокол № 29 от 05.04.2023 г., за успешно приключило. При предлагането, проведено в периода 07.04.2023 г. – 11.04.2023 г., беше записана и платена цялата предложена емисия в размер 10 000 000 (десет милиона) лева, разпределена в 10 000 (десет хиляди) обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми, лихвоносни, обезпечени, неконвертируеми облигации с номинална и емисионна стойност 1 000 (хиляда) лева.

Уведомлението и протоколът са достъпни на:
Уведомление облигации 12.04.2023г.
Протокол №31

06.04.2023г.
„Компас Фонд за Вземания“ АДСИЦ публикува Протокол от заседание на Съвета на Директорите, както и Уведомление относно вътрешна информация по смисъла на чл. 17 от Регламент (ЕС) 596/2014г.
Уведомлението е достъпно на: Уведомление по Регламент 596
Протоколът е достъпен на: Протокол №29

На 22.03.2023г. Компас Фонд за Вземания АДСИЦ -София  представи годишен финансов отчет за 2022г. на БФБ-София и КФН.
Отчетът е достъпен в секция „Финансови отчети“.

26.01.2023г.
Компас Фонд за Вземания АДСИЦ -София  представи тримесечен финансов отчет към 31.12.2022г. на БФБ-София и КФН.
Отчетът е достъпен в секция „Финансови отчети“.

12.12.2022г.
Поради установена допусната техническа грешка при подаване на заявлението за обявяване на Устава от 25.03.2022 г.,  на 06.12.2022 г. беше заявен в търговския регистър актуалния текст на Устава на Дружеството. Същият е обявен в ТРРЮЛНЦ на 12.12.2022 г. с вписване № 20221212123556. Уставът е достъпен в секция „Документи“.

09.11.2022г.
„Компас Фонд за Вземания“ АДСИЦ публикува Уведомление относно вътрешна информация по смисъла на чл. 17 от Регламент (ЕС) 596/2014г.
Уведомлението е достъпно на: Уведомление по Регламент 596.

27.10.2022г.
Компас Фонд за Вземания АДСИЦ -София  представи тримесечен финансов отчет към 30.09.2022г. на БФБ-София и КФН.
Отчетът е достъпен в секция „Финансови отчети“.

27.10.2022г.
На 27.10.2022г. “Компас Фонд за вземания“ АДСИЦ е получило Уведомление по чл. 145 от ЗППЦК за разкриване на дялово участие в публично дружество от УД Тренд Асет Мениджмънт АД. Със същото  дружеството е уведомено, че вследствие на придобиване на акции от “Компас Фонд за вземания“ АДСИЦ дяловото участие на:

  • ДФ Тренд Балансиран Фонд е в размер на 100 000 броя акции, представляващо 6,67% от капитала на “Компас Фонд за вземания“ АДСИЦ;
  • ДФ Тренд  Фонд Акции е в размер на 183 660 броя акции, представляващо 12,24% от капитала на “Компас Фонд за вземания“ АДСИЦ;

    Непрякото дялово участие на УД Тренд Асет Мениджмънт АД  в капитала на “Компас Фонд за вземания“ АДСИЦ е  18,91%.

    УВЕДОМЛЕНИЕ по чл.148 б от ЗППЦК от “Компас Фонд за вземания“ АДСИЦ.

25.10.2022
На 25.10.2022г. “Компас Фонд за вземания“ АДСИЦ е получило Уведомление по чл. 145 от ЗППЦК за разкриване на дялово участие в публично дружество от „Компас Капитал“ АД. Със същото  дружеството е уведомено, че вследствие на разпореждане  с акции от “Компас Фонд за вземания“ АДСИЦ, дяловото участие на „Компас Капитал“ АД се е променило от 20,13% на 11,23 %.

УВЕДОМЛЕНИЕ по чл.148 б от ЗППЦК от “Компас Фонд за вземания“ АДСИЦ.

08.09.2022
С вписване 250220905074549 в ТРРЮЛНЦ към Агенция по вписванията е вписано решение на  Общо събрание на акционерите на „Компас Фонд за вземания“ АДСИЦ за промяна в Съвета на директорите  – заличен е Драгомир Христов Великов  като член на СД и на негово място е вписан Алексей Алипиев Георгиев.

30.08.2022
На 30.08.2022 г. се проведе Извънредно общо събрание на акционерите на „Компас Фонд за Вземания“ АДСИЦ. Протоколът е публикуван в секция „Документи“.

25.07.2022
„Компас Фонд за Вземания“ АДСИЦ публикува покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за него. Общото събрание ще се проведе на 30.08.2022г. от 10:00 часа на адрес: гр. София 1000, ул. „Георг Вашингтон” №19, ет.2,  дневният ред и материалите са публикувани в секция „Документи“

22.07.2022
Компас Фонд за Вземания АДСИЦ -София  представи тримесечен финансов отчет към 30.06.2022г. на БФБ-София и КФН.
Отчетът е достъпен в секция „Финансови отчети“.

На 29.06.2022г. се проведе Редовно годишно общо събрание на акционерите на „Компас Фонд за Вземания“ АДСИЦ. Протоколът е публикуван в секция  „Документи“.

19.05.2022
„Компас Фонд за Вземания“ АДСИЦ публикува покана за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите и материали за него. Общото събрание ще се проведе на 29.06.2022г. от 10:00 часа на адрес: гр. София 1000, ул. „Георг Вашингтон” №19, ет.2,  дневният ред и материалите са публикувани в секция „Документи“.

26.04.2022
Компас Фонд за Вземания АДСИЦ -София  представи тримесечен финансов отчет към 31.03.2022г. на БФБ-София и КФН.
Отчетът е достъпен в секция „Финансови отчети“.

На 25.03.2022 г., с вписване №  20220325170016,   в ТРРЮЛНЦ е вписан приетият на 18.03.2022 г. От  Общо събрание на акционерите Устав с промени, одобрени с Решение № 74-ДСИЦ на КФН, съгласно писмо с изх.№ РГ-05-1683-6 от 27.01.2022г. Уставът е достъпен в секция „Документи“.

Компас Фонд за Вземания АДСИЦ -София  представи годишен финансов отчет за 2021г. на БФБ-София и КФН.
Отчетът е достъпен в секция „Финансови отчети“.

На 18.03.2022 г. се проведе Извънредно общо събрание на акционерите на „Компас Фонд за Вземания“ АДСИЦ. Протоколът е публикуван в секция „Документи“.

15.02.2022
„Компас Фонд за Вземания“ АДСИЦ публикува покана за свикване на извънредно общо събрание на акционерите, както и материали за него. Общото събрание ще се проведе на 18.03.2022г. от 10:00 часа на адрес: гр. София 1000, ул. „Георг Вашингтон” №19, ет.2,  дневният ред и материалите са публикувани в секция „Документи“.

27.01.2022
Компас Фонд за Вземания АДСИЦ -София  представи тримесечен финансов отчет към 31.12.2021г. на БФБ-София и КФН.
Отчетът е достъпен в секция „Финансови отчети“.

27.10.2021
Компас Фонд за Вземания АДСИЦ -София  представи тримесечен финансов отчет към 30.09.2021г. на БФБ-София и КФН.
Отчетът е достъпен в секция „Финансови отчети“.

23.07.2021
Компас Фонд за Вземания АДСИЦ -София  представи тримесечен финансов отчет към 30.06.2021г. на БФБ-София и КФН.
Отчетът е достъпен в секция „Финансови отчети“.

На 29.06.2021г. се проведе Редовно годишно общо събрание на акционерите на „Компас Фонд за Вземания“ АДСИЦ. Протоколът е публикуван в секция „Документи“.

19.05.2021
„Компас Фонд за Вземания“ АДСИЦ публикува покана за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите и материали за него. Общото събрание ще се проведе на 29.06.2021г. от 10:00 часа на адрес: гр. София 1000, ул. „Георг Вашингтон” №19, ет.2,  дневният ред и материалите са публикувани в секция „Документи“.

29.04.2021
Компас Фонд за Вземания АДСИЦ -София  представи тримесечен финансов отчет към 31.03.2021г. на БФБ-София и КФН.
Отчетът е достъпен в секция „Финансови отчети“.

31.03.2021
Компас Фонд за Вземания АДСИЦ -София  представи годишен финансов отчет за 2020г. на БФБ-София и КФН.
Отчетът е достъпен в секция „Финансови отчети“.


28.01.2021
Компас Фонд за Вземания АДСИЦ -София  представи тримесечен финансов отчет към 31.12.2020г. на БФБ-София и КФН.
Отчетът е достъпен в секция „Финансови отчети“.

28.10.2020
Компас Фонд за Вземания АДСИЦ -София  представи тримесечен финансов отчет към 30.09.2020г. на БФБ-София и КФН.
Отчетът е достъпен в секция „Финансови отчети“.

21.10.2020
Компас Фонд за Вземания АДСИЦ -София  представи тримесечен финансов отчет към 31.03.2020г. на БФБ-София и КФН.
Отчетът е достъпен в секция „Финансови отчети“.

02.09.2020
Компас Фонд за Вземания АДСИЦ -София  представи тримесечен финансов отчет към 30.06.2020г. на БФБ-София и КФН.
Отчетът е достъпен в секция „Финансови отчети“.

04.08.2020
На 03.08.2020 г. се проведе Редовно годишно общо събрание на акционерите на „Компас Фонд за Вземания“ АДСИЦ. Протоколът е публикуван в секция „Документи“.

24.07.2020
Компас Фонд за Вземания АДСИЦ -София  представи годишен финансов отчет за 2019г. на БФБ-София и КФН.
Отчетът е достъпен в секция „Финансови отчети“.

03.07.2020
„Компас Фонд за Вземания“ АДСИЦ публикува покана за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите и материали за него. Общото събрание ще се проведе на 03.08.2020 г. от 10:00 часа на адрес: гр. София 1000, ул. „Георг Вашингтон” №19, ет.2,  дневният ред и материалите са публикувани в секция „Документи“.

09.04.2020 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ по чл.148 б от ЗППЦК от „Компас Фонд за вземания“ АДСИЦ

16.01.2020
Съобщение за първично публично предлагане на акции на „КОМПАС ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ” АДСИЦ от първоначалното увеличение на капитала на дружеството

19.12.2019
Решение № 1311 – ДСИЦ от 19.12.2019 на КФН