Новини

25.07.2022
„Компас Фонд за Вземания“ АДСИЦ публикува покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за него. Общото събрание ще се проведе на 30.08.2022г. от 10:00 часа на адрес: гр. София 1000, ул. „Георг Вашингтон” №19, ет.2,  дневният ред и материалите са публикувани в секция „Документи“

22.07.2022
Компас Фонд за Вземания АДСИЦ -София  представи тримесечен финансов отчет към 30.06.2022г. на БФБ-София и КФН.
Отчетът е достъпен в секция „Финансови отчети“.

На 29.06.2022г. се проведе Редовно годишно общо събрание на акционерите на „Компас Фонд за Вземания“ АДСИЦ. Протоколът е публикуван в секция  „Документи“.

19.05.2022
„Компас Фонд за Вземания“ АДСИЦ публикува покана за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите и материали за него. Общото събрание ще се проведе на 29.06.2022г. от 10:00 часа на адрес: гр. София 1000, ул. „Георг Вашингтон” №19, ет.2,  дневният ред и материалите са публикувани в секция „Документи“.

26.04.2022
Компас Фонд за Вземания АДСИЦ -София  представи тримесечен финансов отчет към 31.03.2022г. на БФБ-София и КФН.
Отчетът е достъпен в секция „Финансови отчети“.

На 25.03.2022 г., с вписване №  20220325170016,   в ТРРЮЛНЦ е вписан приетият на 18.03.2022 г. От  Общо събрание на акционерите Устав с промени, одобрени с Решение № 74-ДСИЦ на КФН, съгласно писмо с изх.№ РГ-05-1683-6 от 27.01.2022г. Уставът е достъпен в секция „Документи“.

Компас Фонд за Вземания АДСИЦ -София  представи годишен финансов отчет за 2021г. на БФБ-София и КФН.
Отчетът е достъпен в секция „Финансови отчети“.

На 18.03.2022 г. се проведе Извънредно общо събрание на акционерите на „Компас Фонд за Вземания“ АДСИЦ. Протоколът е публикуван в секция „Документи“.

15.02.2022
„Компас Фонд за Вземания“ АДСИЦ публикува покана за свикване на извънредно общо събрание на акционерите, както и материали за него. Общото събрание ще се проведе на 18.03.2022г. от 10:00 часа на адрес: гр. София 1000, ул. „Георг Вашингтон” №19, ет.2,  дневният ред и материалите са публикувани в секция „Документи“.

27.01.2022
Компас Фонд за Вземания АДСИЦ -София  представи тримесечен финансов отчет към 31.12.2021г. на БФБ-София и КФН.
Отчетът е достъпен в секция „Финансови отчети“.

27.10.2021
Компас Фонд за Вземания АДСИЦ -София  представи тримесечен финансов отчет към 30.09.2021г. на БФБ-София и КФН.
Отчетът е достъпен в секция „Финансови отчети“.

23.07.2021
Компас Фонд за Вземания АДСИЦ -София  представи тримесечен финансов отчет към 30.06.2021г. на БФБ-София и КФН.
Отчетът е достъпен в секция „Финансови отчети“.

На 29.06.2021г. се проведе Редовно годишно общо събрание на акционерите на „Компас Фонд за Вземания“ АДСИЦ. Протоколът е публикуван в секция „Документи“.

19.05.2021
„Компас Фонд за Вземания“ АДСИЦ публикува покана за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите и материали за него. Общото събрание ще се проведе на 29.06.2021г. от 10:00 часа на адрес: гр. София 1000, ул. „Георг Вашингтон” №19, ет.2,  дневният ред и материалите са публикувани в секция „Документи“.

29.04.2021
Компас Фонд за Вземания АДСИЦ -София  представи тримесечен финансов отчет към 31.03.2021г. на БФБ-София и КФН.
Отчетът е достъпен в секция „Финансови отчети“.

31.03.2021
Компас Фонд за Вземания АДСИЦ -София  представи годишен финансов отчет за 2020г. на БФБ-София и КФН.
Отчетът е достъпен в секция „Финансови отчети“.


28.01.2021
Компас Фонд за Вземания АДСИЦ -София  представи тримесечен финансов отчет към 31.12.2020г. на БФБ-София и КФН.
Отчетът е достъпен в секция „Финансови отчети“.

28.10.2020
Компас Фонд за Вземания АДСИЦ -София  представи тримесечен финансов отчет към 30.09.2020г. на БФБ-София и КФН.
Отчетът е достъпен в секция „Финансови отчети“.

21.10.2020
Компас Фонд за Вземания АДСИЦ -София  представи тримесечен финансов отчет към 31.03.2020г. на БФБ-София и КФН.
Отчетът е достъпен в секция „Финансови отчети“.

02.09.2020
Компас Фонд за Вземания АДСИЦ -София  представи тримесечен финансов отчет към 30.06.2020г. на БФБ-София и КФН.
Отчетът е достъпен в секция „Финансови отчети“.

04.08.2020
На 03.08.2020 г. се проведе Редовно годишно общо събрание на акционерите на „Компас Фонд за Вземания“ АДСИЦ. Протоколът е публикуван в секция „Документи“.

24.07.2020
Компас Фонд за Вземания АДСИЦ -София  представи годишен финансов отчет за 2019г. на БФБ-София и КФН.
Отчетът е достъпен в секция „Финансови отчети“.

03.07.2020
„Компас Фонд за Вземания“ АДСИЦ публикува покана за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите и материали за него. Общото събрание ще се проведе на 03.08.2020 г. от 10:00 часа на адрес: гр. София 1000, ул. „Георг Вашингтон” №19, ет.2,  дневният ред и материалите са публикувани в секция „Документи“.

09.04.2020 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ по чл.148 б от ЗППЦК от „Компас Фонд за вземания“ АДСИЦ

16.01.2020
Съобщение за първично публично предлагане на акции на „КОМПАС ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ” АДСИЦ от първоначалното увеличение на капитала на дружеството

19.12.2019
Решение № 1311 – ДСИЦ от 19.12.2019 на КФН