Финансови отчети

„КОМПАС ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ” АДСИЦ финансови отчети

Комплект тримесечни финансови отчети към 30.09.2021г.
Финансов отчет по МСС към 30.09.2021г.
Финансов отчет по форми на КФН към 30.09.2021г.
Допълнителна информация към 30.09.2021г.
Вътрешна информация към 30.09.2021г.
Информация по чл. 41 към 30.09.2021г.
Информация по Приложение 9 към 30.09.2021г.
Информация по член 25 член 26 и член 21 от ЗДСИЦДС
Междинен доклад за дейността към 30.09.2021г.
Декларация от отговорните лица към 30.09.2021г.
Декларация от отговорните лица към 30.09.2021г.

Комплект тримесечни финансови отчети към 30.06.2021г.
Финансов отчет по МСС към 30.06.2021г.
Финансов отчет по форми на КФН към 30.06.2021г.
Допълнителна информация към 30.06.2021г.
Вътрешна информация към 30.06.2021г.
Информация по чл. 41 към 30.06.2021г.
Информация по Приложение 9 към 30.06.2021г.
Информация по член 25 член 26 и член 21 от ЗДСИЦДС
Междинен доклад за дейността към 30.06.2021г.
Декларация от отговорните лица към 30.06.2021г.
Декларация от отговорните лица към 30.06.2021г.

Комплект тримесечни финансови отчети към 31.03.2021г.
Финансов отчет по МСС към 31.03.2021г.
Финансов отчет по форми на КФН към 31.03.2021г.
Допълнителна информация към 31.03.2021г.
Вътрешна информация към 31.03.2021г.
Информация по чл. 41 към 31.03.2021г.
Информация по Приложение 9 към 31.03.2021г.
Междинен доклад за дейността към 31.03.2021г.
Декларация от отговорните лица към 31.03.2021г.
Декларация от отговорните лица към 31.03.2021г.

Комплект тримесечни финансови отчети към 31.12.2020г.
Финансов отчет по МСС към 31.12.2020г.
Финансов отчет по форми на КФН към 31.12.2020г.
Допълнителна информация към 31.12.2020г.
Вътрешна информация към 31.12.2020г.
Информация по чл. 41 към 31.12.2020г.
Информация по Приложение 9 към 31.12.2020г.
Междинен доклад за дейността към 31.12.2020г.
Декларация от отговорните лица към 31.12.2020г.
Декларация от отговорните лица към 31.12.2020г.

Комплект тримесечни финансови отчети към 30.09.2020г.
Финансов отчет по МСС към 30.09.2020г.
Финансов отчет по форми на КФН към 30.09.2020г.
Допълнителна информация към 30.09.2020г.
Вътрешна информация към 30.09.2020г.
Информация по чл. 25 към 30.09.2020г.
Информация по Приложение 9 към 30.09.2020г.
Междинен доклад за дейността към 30.09.2020г.
Декларация от отговорните лица към 30.09.2020г.
Декларация от отговорните лица към 30.09.2020г.

Комплект тримесечни финансови отчети към 31.03.2020г.
Финансов отчет по МСС към 31.03.2020г.
Пояснителни бележки към финансов отчет към 31.03.2020г.
Финансов отчет по форми на КФН към 31.03.2020г.
Допълнителна информация към 31.03.2020г.
Вътрешна информация към 31.03.2020г.
Информация по чл. 25 към 31.03.2020г.
Информация по Приложение 9 към 31.03.2020г.
Междинен доклад за дейността към 31.03.2020г.
Декларация от отговорните лица към 31.03.2020г.
Декларация от отговорните лица към 31.03.2020г.