Документи

„КОЛЕКТО КЕПИТЪЛ” АДСИЦ секция документи

Устав на „Колекто Кепитъл“ АДСИЦ
Правила за вътрешно подаване на сигнали

Общи събрания

Общо събрание на облигационерите – 25.06.2024 г.
Уведомление по 100ц 25.06.2024 г.
Протокол от проведено ОСО 25.06.2024 г.
Уведомление съгласно чл. 100ц, ал. 1 от ЗППЦК
Покана за свикване на общо събрание на облигационерите
Пълномощно-образец
Писмо до Довереника на облигационерите
Протокол на СД

Редовно годишно общо събрание на акционерите – 09.05.2024 г.
Уведомление по 100ш от ЗППЦК за промяна на устав
Протокол от ГОСА 09.05.2024 г.
Проект на Устав
Мотиви за изменение на Устав
Покана за свикване на ОСА
Писмени материали
Решение на СД
Решение на КФН
Пълномощно
Доклад на Директора за връзки с инвеститорите
Доклад на одитния комитет
Годишен финансов отчет на Дружеството, съдържащ Доклад за дейността, Одиторски доклад, Финансов отчет и Доклад за  прилагане на политиката за възнагражденията.

Проект на Устав
Мотиви за изменение на Устав
Покана за свикване на ОСА
Писмени материали
Решение на СД
Решение на КФН
Пълномощно
Доклад на Директора за връзки с инвеститорите
Доклад на одитния комитет
Годишен финансов отчет на Дружеството, съдържащ Доклад за дейността, Одиторски доклад, Финансов отчет и Доклад за  прилагане на политиката за възнагражденията.

Общо събрание на облигационерите – 11.04.2024 г.
Уведомление съгласно чл. 100ц, ал. 1 от ЗППЦК
Протокол от ОСО 11.04.2024 г.

Общо събрание на облигационерите – 26.03.2024 г.
Уведомление съгласно чл. 100ц, ал. 1 от ЗППЦК
Протокол от ОСО 23.03.2024 – кворум
Покана за свикване на общо събрание на облигационерите
Пълномощно-образец
Уведомление съгласно чл. 100ц, ал. 1 от ЗППЦК
Писмо до Довереника на облигационерите
Протокол на СД

Протокол от ОСО 23.03.2024 – кворум
Покана за свикване на общо събрание на облигационерите
Пълномощно-образец
Уведомление съгласно чл. 100ц, ал. 1 от ЗППЦК
Писмо до Довереника на облигационерите
Протокол на СД

Извънредно общо събрание на акционерите 24.01.2024 г.

Устав 24.01.2024 г.
Уведомление по 100ш от ЗППЦК
Протокол от ИОСА 24.01.2024 г.
Покана за свикване на ОСА
Писмени материали
Решение на СД
Решение на КФН
Пълномощно
Проект! на Устав

Извънредно общо събрание на акционерите 06.10.2023 г.
Протокол от ИОСА 06.10.2023

Устав

Общо събрание на облигационерите – 23.11.2023г.
Протокол от Общо събрание на облигационерите 23.11.2023
Уведомление по чл.100ц от ЗППЦК 23.11.2023
Покана за свикване на общо събрание на облигационерите
Пълномощно-образец
Уведомление съгласно чл. 100ц, ал. 1 от ЗППЦК
Писмо до Довереника на облигационерите
Протокол на СД

ОСА 06.10.2023 г.
Покана за свикване на ОСА
Писмени материали
Решение на СД
Свидетелство за съдимост член на СД
Решение на КФН
Решение на КФН – 2
Пълномощно
Декларация чл. 10 ЗДСИЦДС
Декларация чл. 237 ТЗ
Декларация чл. 234 ТЗ
Декларация чл. 116а1 ЗППЦК
Проект на Устав!
Диплома
CV

Общо събрание на облигационерите – 24.07.2023г.
Покана за свикване на общо събрание на облигационерите
Писмени материали
Пълномощно
Уведомление съгласно чл. 100ц, ал. 1 от ЗППЦК
Протокол ОСО – 12.05.2023г.
Уведомление чл. 100ц , ал. 1 ЗППЦК

Редовно годишно ОСА насрочено за 05.06.2023г.
Протокол от ОСА 05.06.2023г.
Протокол на СД
Пълномощно
Писмени материали по дневният ред
Доклад на Директора за връзки с инвеститорите
Доклад на одитния комитет
Годишен финансов отчет на Дружеството, съдържащ Доклад за дейността, Одиторски доклад, Финансов отчет и Доклад за  прилагане на политиката за възнагражденията.
Покана за свикване на общо събрание

Общо събрание на облигационерите – 12.05.2023г.
Протокол ОСО – 12.05.2023г.
Уведомление чл. 100ц , ал. 1 ЗППЦК

Извънредно ОСА насрочено за 30.08.2022г.
Протокол от извънредно общо събрание на акционерите – 30.08.2022г
Писмени материали по дневният ред
Протокол на СД
Пълномощно
Покана за свикване на общо събрание
Декл. по член 10 ЗДСИЦДС – Алексей Георгиев
Декл. по член 10 ЗДСИЦДС – Иван Пирински
Декл. по член 10 ЗДСИЦДС – Илхан Фаик
Декл. по член 234 ТЗ – Алексей Георгиев
Декл. по член 234 ТЗ – Иван Пирински
Декл. по член 234 ТЗ – Илхан Фаик
Декл. по член 237 ТЗ – Алексей Георгиев
Декл. по член 237 ТЗ – Иван Пирински
Декл. по член 237 ТЗ – Илхан Фаик
КФН Одобрение Алексей Георгиев
КФН Одобрение Иван Пирински
КФН Одобрение Илхан Фаик


Редовно годишно ОСА насрочено за 29.06.2022г.
Протокол от годишно общо събрание на акционерите – 29.06.2022г.
Протокол на СД
Пълномощно
Писмени материали по дневният ред
Доклад на Директора за връзки с инвеститорите
Доклад на одитния комитет
Годишен финансов отчет на Дружеството, съдържащ Доклад за дейността, Одиторски доклад, Финансов отчет и Доклад за  прилагане на политиката за възнагражденията.
Покана за свикване на общо събрание


Извънредно ОСА насрочено за 18.03.2022г.

Протокол от ИОСА
Протокол на СД
Пълномощно
Писмени материали по дневният ред
Проект за Устав
Покана за свикване на общо събрание

Редовно годишно ОСА насрочено за 29.06.2021г.

Протокол от годишно общо събрание на акционерите – 29.06.2021г.
Протокол на СД
Пълномощно
Писмени материали по дневният ред
Доклад на Директора за връзки с инвеститорите
Доклад на одитния комитет
ГФО и приложения
Одитирски доклад
Годишен доклад за дейността
Доклад за политика за възнагражденията
Политика за възнагражденията
Покана за свикване на общо събрание
Декларации – Одитен комитет

Редовно годишно ОСА насрочено за 3.08.2020г.

Протокол от годишно общо събрание на акционерите – 03.08.2020г.
Пълномощно
Писмени материали по дневният ред
Декларации Одитен Комитет
Покана за свикване на общо събрание
Доклад на Директора за връзки с инвеститорите
Статут на одитния комитет
ГФО
ГФО приложение
Одитирски доклад
Годишен доклад за дейността
Доклад за политика за възнагражденията
Политика за възнагражденията

Първоначално увеличение на капитала

Резюме Част Първа на

Проспект за публично предлагане на акции

Регистрационен документ Част Втора от Проспект за публично предлагане на акции

Документ за предлаганите ценни книжа Част Трета от Проспект за публично предлагане на акции