Документи

„КОМПАС ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ” АДСИЦ секция документи

Общи събрания

Редовно годишно ОСА насрочено за 29.06.2021г.

Протокол от годишно общо събрание на акционерите – 29.06.2021г.
Протокол на СД
Пълномощно
Писмени материали по дневният ред
Доклад на Директора за връзки с инвеститорите
Доклад на одитния комитет
ГФО и приложения
Одитирски доклад
Годишен доклад за дейността
Доклад за политика за възнагражденията
Политика за възнагражденията
Покана за свикване на общо събрание
Декларации – Одитен комитет

Редовно годишно ОСА насрочено за 3.08.2020г.

Протокол от годишно общо събрание на акционерите – 03.08.2020г.
Пълномощно
Писмени материали по дневният ред
Декларации Одитен Комитет
Покана за свикване на общо събрание
Доклад на Директора за връзки с инвеститорите
Статут на одитния комитет
ГФО
ГФО приложение
Одитирски доклад
Годишен доклад за дейността
Доклад за политика за възнагражденията
Политика за възнагражденията

Първоначално увеличение на капитала

Резюме Част Първа на

Проспект за публично предлагане на акции

Регистрационен документ Част Втора от Проспект за публично предлагане на акции

Документ за предлаганите ценни книжа Част Трета от Проспект за публично предлагане на акции